انتخاب نام فارسی Farsi names

 

اسم پسرانه فارسی Persian boy name

اسم پسر فارسی با ی

فهرست نام های پسرانه که با حرف ی شروع می شود. البته این اسامی خاص و انگشت شمار هستند.

اسم پسر با ی (نام فارسی)

ردیف نام پسرانه فارسی  معنی اسم
1 یادگار   آنچه از کسی یا چیزی باقی می ماند، یاد، خاطره، به صورت پیشوند همراه با بعضی نامها می آید و نام جدید می سازد مانند یادگارعلی، یادگارمحمد
2 یارا   توانایی، قدرت نام فارسی
3 یارتا   همتای یار، همچون یار
6 یارور   یاریگر، یاور
7 یاره   یارا، قدرت
8 یاقوت   نام سنگی قیمتی به رنگهای سرخ، زرد، و کبود، نام حموی ملقب به شهاب الدین از نویسندگان قرن هفتم
9 یاور   یاری دهنده، کمک کننده
10 یزداد   نام پسر انوشیروان پادشاه ساسانی
www.NameFarsi.com

 

نام فارسی |  اسامی فارسی پسرانه |  اسامی فارسی دخترانه  |  تماس با ما