نام فارسی Farsi names

 

اسم پسرانه فارسی Persian boy name

اسم پسر فارسی شروع شونده با "ط"

اسم پسرانه با حرف ط

ردیف نام پسر فارسی  معنی اسم
1 طرحان   نام بخش کوهدشت در شهرستان خرم آباد
2 طرهان   طرحان
3 طورگ   از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری تورانی از فرماندهان سپاه افراسیاب تورانی، نیز نام سرداری ایرانی در زمان کیخسرو پادشاه کیانی، اسم زیبای ایرانی
4 طوس   از شخصیتهای شاهنامه، نام شاهزاده و پهلوان ایرانی ملقب به زرینه کفش، فرزند نوذر پادشاه پیشدادی
5 طوش   از شخصیتهای شاهنامه، بنا به بعضی از نسخه های شاهنامه، نام یکی از چهار پسر اسفندیار، فرزند گشتاسپ پادشاه کیانی
6 طه   طهماسپ
7 طهماسپ   دارنده اسب نیرومند، از شخصیتهای شاهنامه، نام پادشاه پیشدادی ایران، پدر "زو" و جانشین نوذر پادشاه پیشدادی
8 طهمورث   از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر هوشنگ پادشاه پیشدادی
9 طینوش   از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر قیدافه پادشاه اندولس و داماد فور هندی در زمان اسکندر مقدونی
10 طیهوج   معرب از فارسی، تیهو
www.NameFarsi.com

اسم با ط

سایر اسامی غیر پارسی پسرانه ایرانی شروع شونده با ط:
 

ردیف اسم ریشه نام   معنی اسم
1 طارق عربی   ستاره صبح، نام سوره ای در قرآن کریم
2 طالب عربی   خواستار، خواهان ، سالک
3 طالع عربی   طلوع کننده ، بخت و اقبال
4 طالوت عبری   معرب از عبری نام سرداری از بنی اسرائیل
5 طاها عربی   نام سوره ای در قرآن کریم
6 طاهر عربی   پاکیزه، بی گناه، معصوم، نام یکی از پسران پیامبر (ص)
7 طایر، طائر عربی   پروازکننده، از شخصیتهای شاهنامه، نام شاه غسانیان در زمان حکومت ساسانیان
8 طباطبا عربی   نام چندتن از افراد تاریخی
9 طرب عربی   شادمانی، خوشی
10 طرخان ترکی   از شخصیتهای شاهنامه، نام سردار چینی در سپاه افراسیاب تورانی
11 طغاتیمور ترکی   نام نبیره جوجی قسار برادر چنگیزخان مغول
12 طغان ترکی   شاهین، نام یکی از پادشاهان ترک. نام ایرانی
13 طغرل ترکی   پرنده شکاری از خانواده باز
14 طلب علی عربی   خواسته شده از (علی)
15 طلحه عربی   نام یکی از صحابه پیامبر(ص)، نیز نام دومین امیر از سلسله طاهریان
16 طمغاج ترکی   از پادشاهان ترک ماوراءالنهر معروف به افراسیاب
17 طوطیانوش فارسی,هندی   طوطیا (معرب) + نوش (فارسی)، مرکب از طوطیا (توتیا) + نوش (عسل)، نام دیگر اسکندر مقدونی
18 طوفان آرامی   معرب از آرامی ، جریان هوای بسیار شدید، هیاهو و غوغا
19 طه عربی   طاها نام یکی از سوره‌های قرآن
20 طهور عربی   آنچه آلودگی را پاک کند، پاک کننده
21 طیب عربی   پاک، مطهر، پاکیزه
22 طیفور عربی   نوعی پرنده کوچک، نام بایزید بسطامی عارف نامدار
www.NameFarsi.com

 

نام فارسی |  اسامی فارسی پسرانه |  اسامی فارسی دخترانه  |  تماس با ما